Ugovorno pravo

- Ugovor o kupoprodaji

Kupoprodaja nepokretnosti je pravni posao koji je regulisan ugovorom o kupoprodaji nepokretnosti čija forma i sadržina su propisani Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o prometu nepokretnosti. Predmet kupoprodajnog ugovora mogu biti i pokretne stvari. Ugovor mora da sadrži sve bitne elemente i mora da bude sačinjen u određenoj formi, i da bude overen pred javnim beležnikom u propisanoj proceduri koji je regulisan Zakonom o javnom beležništvu.

- Ugovor o poklonu

Predmet ugovora o poklonu mogu biti i pokretnosti i nepokretnosti. Predmet ugovora uvek mora biti moguć, dopušten i odrediv. Mora da postoji animus donandi, volja odnosno namera da se zaključi ugovor bez ikakve naknade. Poslovna sposobnost (punoletstvo) poklonodavca (kod maloletnika poklonodavca uz salgasnost roditelja). Stariji maloletnici (lica od 14. do 18. godine života) mogu sačiniti poklon samo ukoliko je vrednost imovine malog značaja, ali maloletnik stariji od 15 godina može slobodno raspolagati svojom imovinom koju stekne radom.

- Ugovor o doživotvnom izdržavanju (Aleatorni ugovori)

Ugovor o doživotnom izdržavanju spada u grupu aleatornih ugovora i reguliše međuljudske i imovinskopravne odnose iz oblasti naslednog prava. Reč je o dvostranoobavezujućem pravnom poslu. Ugovorom primalac izdržavanja se obavezuje da posle svoje smrti na davaoca izdržavanja prenese svojinu određenih stvari ili druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani. Kompleksan ugovor koji ima u centru pažnje složenu obligaciju. Zaključuje se kod javnog beležnika.

- Ugovor o zakupu

Relevantne odredbe vezane za ovaj ugovor sadrži Zakon o obligacionom odnosima (1978). Zaključuje se između zakupodavca i zakupca. Zakupodavac se obavezuje da će predati određenu nepotrošnu stvar zakupcu na upotrebu i on se obavezuje da će plaćati određenu naknadu za to – zakupninu. Zakonodavac ne zahteva nikakvu formu za zaključenje ovog ugovora, međutim da bi se izbegle nesuglasice, preporučuje se pisana forma. Da bi ugovor bio punovažan, ne mora biti overen kod notara. - Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života Ugovorom vlasnik imovine raspodeljuje svu svoju imovinu na svoje zakonske naslednike. Uslov za zaključenje tog ugovora je da bdu obuhvaćeni svi zakonski naslednici. Pravila su regulisana Zakonom o nasleđivanju. Da bi proizveo puno pravno desjstvo, ovaj ugovor mora biti sačinjen u pismenom obliku i overen od strane nadležnog javnog beležnika.

- Ostali ugovori:

- Neimenovani ugovori
- Bračni ugovori
- Ugovori o plodouživanju