Naplata potraživanja

Naplata dugovanja i potraživanja prema fizičkim i pravnim licima.

Često se susrećemo sa situacijom da veliki broj potraživanja ne bude naplaćeno iz različitih razloga. Naravno osnovni uslov za naplatu potraživanja je da dužnik ima imovinu iz koje se naplata može ostvariti. Idealna situacija je da dužnik ima sredstva na računu, ali čak i kad to nije slučaj često je moguće iz drugih oblika imovine namiriti potraživanje. Kod naplate potraživanja treba brzo reagovati posebno u slučajevima kad dužnici nisu platežno sposobni da bi se potraživanje izmirilo pre pada u stečaj ili prinudnu blokadu računa dužnika. U našoj praski se teži ka naplati potraživanja vansudskim putem u pregovorima sa dužnicima.

Prvi korak je slanje Opomene pred utuženje dužnicima, koje je često najefikasniji način izmirenja potraživanja, međutim, ukoliko se ne može obezbediti izmirenje svih potraživanja na taj način, sledi pokretanje prinudnog izvršenja. Praksa pokazuje da sa kvalitetno sastavljenom opomenom pred utuženje od strane advokata, nakon uručenja dužniku, može pokrenuti dobrovoljno izvršenje obaveze i naplata u gotovo trećini svih slučajeva. Međutim, advokati za naplatu potraživanja su još više neophodni kad dužnik neće da plati po opomeni pred utuženje. Efikasan način pokretanja parničnog postupka je podnošenje sudu platnog naloga na koji dužnik ima određeni rok da se izjasni, ako propusti rok platni nalog postaje pravosnažan i može se krenuti u postupak prinudnog izvršenja.

Izvršni postupak se pokreće angažovanjem javnog izvršitelja, podnošenjem predloga za izvršenje. Javni izvršitelj je fizičko lice kojeg imenjuje ministar nadležan za pravosuđe, da u statusu službenog lica određuje izvršenje na osnovu izvršne isprave. Javni izvršitelj je lice koje vrši javna ovlašćenja poverena Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.